“மெய்வெளி” நாடகப் பயிலகத்தின் கிறிஸ்மஸ் ஒன்றுகூடல்.“மெய்வெளி” நாடகப் பயிலகத்தின் கிறிஸ்மஸ் ஒன்றுகூடல். பெற்றோர்களும் பிள்ளைகளுமாக இணைந்து ஒரு குடும்ப ஒன்றுகூடலாக நிகழ்வு மகிழ்வு பெற்றது.  • White Instagram Icon

Contact Us

Address

© Copyright  by Meiveli Drama School.

Tel: +44 7779039372

Email: meivelidrama@gmail.com

Yeading Lane, Hayes, UB4 9LE